Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 18/2018 z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).

Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

Aké máte práva?

a) právo na prístup k údajom: Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje a požiadať nás o prístup k nim.
b) právo na opravu: Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
c) právo na vymazanie: O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek.
d) právo na obmedzenie spracúvania: Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme.
e) právo na prenosnosť údajov: Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti.
f) právo namietať: Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje, ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu. Na základe námietky vaše osobné údaje kedykoľvek vymažeme.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť emailom na hello@slavicadesign.com. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku ich vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým žiadosť podáte.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Poskytnutím súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov udeľujete spoločnosti slávica, s. r. o. so sídlom Kupeckého 18178/8, 821 08 Bratislava, IČO: 48153621, (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) (od 25. 05. 2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [ďalej len „GDPR“]) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail. (ďalej len „osobné údaje“).

Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu v rámci uzatvárania zmluvy (pri registrácii, objednávke a pod.), sa predávajúci zaväzuje používať iba na účel riadneho plnenia zmluvy s kupujúcim a spracuje ich v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, pričom ako zákazník máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom nášho emailu hello@slavicadesign.com.