Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom www.slavicadesign.com medzi predávajúcim a kupujúcim podľa zákona č. 102/2014 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: slávica, s. r. o., Kupeckého 18178/8, 821 08 Bratislava, IČO: 48153621, DIČ: 2120069655, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 104169/B.

Kupujúcim je: spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 zb.

1. Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie a uhradenie objednávky kupujúcim prostredníctvom e-shopu slavicadesign.com sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy až do okamihu odoslania tovaru, a to najmä z dôvodu vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru. O prípadnom odstúpení vás bezodkladne informujeme e-mailom odoslaným na adresu zadanú v objednávke. Pred odstúpením sme oprávnení ponúknuť vám ako kupujúcim náhradné plnenie, alternatívny tovar. Máte právo náhradné plnenie odmietnuť.

2. Ceny tovaru

Všetky ceny produktov uvedené na webstránke sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené v podmienkach nižšie ako aj v komunikácii medzi kupujúcim a spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy, v ktorej kupujúci vidí celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

3. Možnosti dopravy

Informácie o možnostiach dopravy sú bližšie špecifikované v sekcii Doprava a platba.

4. Platba za tovar

Informácie o spôsobe platby sú bližšie špecifikované v sekcii Doprava a platba.

5. Dodanie tovaru

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní, pokiaľ ho v prípade výroby produktov na mieru neinformuje inak a po dohode s kupujúcim sa dodacia lehota môže predĺžiť. Zvyčajná dodacia doba sa pohybuje do 7 dní. Predávajúci odosiela tovar až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Reklamačný poriadok

Čl. 1 Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, kupujúci (spotrebiteľ) má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na vady nezavinené kupujúcim (spotrebiteľom) a vady s vylúčením bežného opotrebenia daného produktu či materiálu.

Čl. 2 Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom emailu eshop@slavicadesign.com. Vybavením reklamácie je poverený pracovník, ktorý je povinný reklamáciu postúpiť na posúdenie.

K posúdeniu reklamácie vady na tovare je kupujúci povinný predložiť:

- identifikačné údaje kupujúceho, prípadne telefonický kontakt,
- doklad o kúpe tovaru,
- názov tovaru,
- cenu tovaru,
- presné popísanie vady tovaru, prípadne, ako došlo k vade tovaru,
- tovar v stave ako je uvedené v Čl. 1.

O prijatí reklamácie pracovník vystaví kupujúcemu (spotrebiteľovi) doklad s uvedením identifikačných údajov kupujúceho (spotrebiteľa), dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, za akú cenu bol tovar zakúpený, stručný popis vady, pečiatkou a podpisom reklamačného pracovníka, ktorý mu zašle na uvedený kontaktný email.

Tovar odošlite spolu s dokladom o kúpe na adresu: slávica, s. r. o. Laurinská 19 811 01 Bratislava Poštové, prípadne iné náklady na vrátenie tovaru pri uplatnení reklamácie hradíte vy ako kupujúci. Vrátenie tovaru formou dobierky neakceptujeme a zásielku neprevezmeme.

Čl. 3 Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia na tovare počas trvania záručnej doby, nie však za vady: 

- ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám, 
- o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel, - na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, 
- ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom alebo po uplynutí doby životnosti, - boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

Čl. 4 Záručná doba, lehoty pri uplatňovaní reklamácie

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie z vád tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci, ak na tovare alebo v záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní.

Táto doba začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu. Čl. 5 Práva kupujúceho Kupujúci (spotrebiteľ) má právo pri odstrániteľných vadách uplatnených v záručnej dobe, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád má kupujúci (spotrebiteľ) právo:

- na výmenu veci, alebo
- právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Právo na výber možností má kupujúci (spotrebiteľ).

Čl. 6 Účinnosť reklamačného poriadku

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. 12. 2021.

Vrátenie tovaru

Rýchly návod na vrátenie tovaru nájdete tu.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Výrobky musia byť vrátené v rovnakom stave, v akom boli zakúpené (nesmú byť prané, musia mať originálnu visačku a musia byť nenosené, s výnimkou vyskúšania tovaru). Výrobky nesmú byť žiadnym spôsobom upravené. Pri výmene alebo vrátení nepoužitých a/alebo nenosených zakúpených výrobkov je nutné predložiť pokladničný blok, (v prípade potreby) platobnú kartu s potvrdením o vykonanej operácii.

Kúpna cena (ďalej ako "cena") zaplatená za tieto výrobky bude vrátená prevodom na účet kupujúceho. Vrátenie nepoužitých a/alebo nenosených zakúpených výrobkov bez predloženia pokladničného bloku alebo po uplynutí lehoty 14 dní odo dňa ich kúpy nebude prijaté.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formuláru. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 30 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, rovnakým spôsobom, aký pri platbe použil kupujúci.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady na doručenie tovaru naspäť predávajúcemu a tieto náklady znáša kupujúci. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Odporúčame vám poslať zásielku prostredníctvom overeného dopravcu doporučene, aby ste ju mohli sledovať a mali doklad o odoslaní. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.