Názov a sídlo prijímateľa: slávica, s.r.o., Bratislava, Kupeckého 18178/8, 82108
Názov projektu: Diela slovenských dizajnérov z galérie cez e-shop do sveta
Kód projektu v ITMS2014+: 302031G592
Výzva - kód Výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Výsledky projektu:  Zriadením elektronického obchodu – www.slavicadesign.sk a zrealizovaním súvisiacich marketingových aktivít sa naplní cieľ projektu t.j. propagácia a rozšírenie dostupnosti jedinečných produktov od významných slovenských umelcov – dizajnérov pre širokú verejnosť, špeciálne pre obyvateľov Slovenska žijúcich mimo hlavných centier kultúry, ale aj pre záujemcov z celého sveta.
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 06/2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 03/2022